خودتان را نبرید و برای ماها هم زحمت درست نکنید. و آنهایی که از آن طرف دریاها آمده‌اند اینجاها گردش می‌کنند، آنها هم اگر بخواهند صدام را زنده کنند، همان حرفی است که به آنها باید گفت. و اگر حضرت عیسی - سلام الله علیه - که مرده‌ها را زنده می‌کرد بیاید، این مرده را نمی‌تواند زنده کند؛ برای اینکه زنده کردن این، به هدایت است و خدای تبارک و تعالی به پیغمبر اسلام که اشرف از حضرت عیسی - سلام الله علیه - است می‌فرماید: انَّکَ لاتَهْدی‌ مَنْ احْبَبْتَ. (1) حضرت عیسی مرده‌های طبیعی را زنده می‌کرد، لکن مرده‌ای که قلبش مرده است، مرده‌ای که هستی‌اش از بین رفته است، حیثیتش از بین رفته است و قادسیه‌اش به فنا مبدل شده است، حضرت عیسی هم همچو کاری را نه نمی‌کند و نه می‌تواند. بنابراین، اینها می‌خواهند چه بکنند؟ اینهایی که اجتماع می‌کنند که، یک کنفرانسهایی ایجاد می‌کنند که کنفرانس غیرمتعهدها را، بلکه بتوانند در بغداد تأسیس کنند و ایجاد کنند، اولاً که معلوم نیست که موافقت کنند بسیاری از دولتها؛ دولتهایی که توجه به مسائل دارند، دولتهایی که مرعوب امریکا و دیگر کشورها نیستند، دولتهایی که توجه به حیثیت خودشان دارند و دولتهایی که به اسلام فکر می‌کنند، اینها با شما موافقت معلوم نیست بکنند و بخواهید که با عدم موافقت آنها هم، شما باز آن مجلس را تأسیس کنید و آن رئیس را، بدانید که در تاریخ ننگی برای خودتان ایجاد می‌کنید که با دریاها نمی‌شود این ننگ را شست و نمی‌توانید که شما اعاده کنید حیثیت کسی را که از اول نداشت، و اگر داشت، به باد فنا رفت. آدمی که ملاحظه کردید در آن چیزی که نوشته بود به سران نظامی خودش در شهر خونین شهر، خرمشهر، آنطور سفارش کرده بود که بزنید، بکشید و چه بکنید، تا آخر گلوله، تا آخر نفر، این دید که همان نظامیهای او گوش ندادند به او، نتوانستند گوش بدهند، اصلاً، مجال قرائت این چیزها را به آنها ندادند و فوج فوج تسلیم شدند. یک همچو آدمی که دنبال این می‌گوید که امر به عقب نشینی کردیم - لابد عقب نشینی تاکتیکی - این آدم را نمی‌توانید اعاده حیثیتش را بکنید. حیثیت خودتان را