سر این بی‌حیثیت به باد ندهید.
اعلام خطر پیرامون جنایات صدام
ما نصیحتهای خودمان را، ایران نصیحتهای خودش را به شماها می‌کند که شماها یک قدری در خلوت بنشینید و امریکا و شوروی و دیگر قدرتمندان را از مغزتان شستشو کنید و فکر کنید که ما اگر برویم به بغداد، چه جور می‌توانیم بکنیم. و من اعلام یک خطری هم برای شما می‌کنم که از صدام بعید نمی‌دانم، و آن اینکه صدامی که در حال مردن است یک وقت عده‌ای از شما را بکشد و گردن ایران بگذارد، برای اینکه شما را وادار کند که مخالفت کنید، خوف این مطلب زیاد است. شما از این جانی خیال نکنید که هیچ کاری برنمی آید؛ این جانی، جنایت زیاد از او می‌آید و این جنایت به نظر انسان نزدیک است؛ همان طوری که یک جاهایی را می‌زند و می‌گوید ایران زده است، و خودش با اسرائیل رفیق و دوست و برادر است و می‌گوید که اسلحه از اسرائیل می‌آید و حالا هم ابرقدرتها و گویندگان آنها با این مانورهای مضحک یکی از این‌ور می‌گیرد، یکی از آن‌ور. یکی می‌گوید که من به اطلاع امریکا بودم، امریکا می‌گوید که من گفتم آن قدر کار نکن و مجلسشان می‌گوید که چرا این کار را کردی. مطلب را مسلم همه‌شان می‌گیرند که‌ای مردم بدانید که این اسرائیل به ایران اسلحه فرستاده و همه اینها و خود اسرائیل هم این مطلب را احراز کرده است که اگر اسرائیل انگشتش را به بحر محیط بزند، نجس می‌شود، چون این را احساس کرده است. می‌خواهد با اینکه «من کمک کرده‌ام» ایران را بدنام بکند، از باب اینکه می‌داند که موافقت او با ایران، بدنام کردن ایران است، خودش هم این را احساس کرده است.
در هر صورت این مسائل که الآن می‌گذرد، اینها همه هست و من خوف این را دارم که اگر اینها مجتمع بشوند، در بغداد یا در بین راه، چند نفر از اینها را بزنند و بکشند و گردن ایرانیها بگذارند و یا در مجلس که مجتمع می‌شوند، یک وقت خود صدام برای اینکه برود دستش را بشوید، بیرون برود و مجلس را منهدم کنند. درست توجه کنید که‌