انقلاب و جمهوری از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد.
6- چنانچه اینجانب و مسئولین جمهوری اسلامی مکرراً اعلام نموده‌ایم، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم احکام مقدس قرآن و اسلامند؛ و به حکم قرآن مجید خود را برادر ایمانی تمام ملتهای اسلامی و کشورهای مختلف از حیث فرهنگ و جغرافیا می‌دانند؛ و صلحجویی و زندگانی مسالمت آمیز را با تمام دولتها و ملتها طالب می‌باشند، و تا دولتی به حریم کشور آنان تجاوز نکند و متعهد به احکام اسلام باشد، آن را برادر خود می‌دانند؛ و از همه کشورها و ملتها می‌خواهند که با هم متحد و یکصدا در مقابل تجاوزگران، هرکس باشد، قیام کنند و خود را از چنگ جهانخواران نجات دهند؛ و نیز به حکم اسلام از تجاوز به حقوق و حدود خود دفاع کرده و تجاوزگر را تأدیب نمایند و در این صورت است که هیچ قدرتی به فضل خداوند متعال نمی‌تواند آنان را از این دفاع مقدس بازدارد. و به دولتها نصیحت می‌کنم که دست از کینه توزی و زورآزمایی بردارند، و با دولت و ملت ایران دست برادری دهند تا اسرائیل غاصب را از کشورهای اسلامی و زمینهای مغصوب بیرون رانند. و نژادپرستی و زبان سالاری را، که در اسلام محکوم و مردود است، کنار زنند، تا سعادت دارین را در آغوش گیرند و هیچ قدرتی نتواند با آنان مقابله کند.
7- سال گذشته گرچه برای ملت ایران سال پرخسارتی بود و شخصیتهای بزرگ و متعهدی را چه لشکری و چه کشوری، در تهران و تبریز و شیراز و سایر نقاط کشور از دست داد و همه را سوگمند کرد، (1) گرچه دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی گمان می‌کردند با ترور وحشیانه به اسلام و جمهوری شکست وارد شده و روحیه مردم‌