حتی با ملت‌های مظلوم خودشان. و دیگران چه می‌کنند که روی مسیحیت را سیاه کرده‌اند، البته روی خودشان سیاه است. و همین‌طور سایر قشرها و آنهایی که ادعای اسلام می‌کنند. امروز صدمه‌ای که ملت مسلمان ما از صدام دارد می‌کشد و ملت مظلوم مسیحی و غیرمسیحی از صهیونیستها در لبنان و امثال لبنان می‌کشند، کی از دیگری کشیده است این رنجها را؟ اینها همه مدعی هستند، لکن در عمل می‌بینید که چه هستند.
و ما ملتها، ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا در اصل ملیتی که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر نباشیم، نمی‌توانیم در مقابل این سیل کفر و این سیل فزاینده‌ای که همه عالم را دارد می‌برد، نمی‌توانیم مقاومت کنیم. اینکه می‌بینید در ظرف چهارسالی که، قریب چهارسالی که ایران بحمدالله، ایستاده است و رزمندگان آن در حدود بیش از سه سال، بیش از دو سال در جنگ هستند، شما می‌بینید که اینها همه ایستاده‌اند و با همه مشکلات ایستاده‌اند و ملت هم پشت سر آنها، و این است که موجب پیروزی ما شده است.
احترام دولت اسلامی به ادیان الهی
شما این مطلب را باید بدانید که دولت اسلامی اگر به وظایف اسلامی عمل کند، برای همه قشرها، برای همه دینهایی که رسمی هستند در ایران، برای همه اینها احترام قائل است، برای همه اینها؛ همانطوری که برای سایر قشرهای ملت مسلمان احترام قائل است، برای آنها هم قائل است و این نیست جز اینکه اسلام اینطور است.
شما در تاریخ شاید دیده باشید که وقتی که لشکر معاویه آمد و چند نفر را چه کرد و یکی از زنهای اهل مذاهب رسمی را، آن، خلخال را از پایش درآورد، حضرت امیر که [رئیس‌] حکومت آنوقت بود - به حسب نقل - فرموده است که شنیدم خلخال از پای یک کسی که با اسلام است و تابع اسلام است درآورده‌اند و اگر کسی در این امر بمیرد، این را نباید ملامت کرد (1). اینطور پشتیبان است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>