کنار مهدی، خمینی را نگهدار.
تقدیمی از بهشهر - غزائیان - خیابان امام خمینی، چایخانه حقیقت، حاج صمد غزائیان‌].
[بسمه تعالی‌]
خداوند رحمت فرماید شهید سعید را. (1)
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>