مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست، باید دستگاهها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند، این هیأت باز مجازند که آنها را به جای آنها قرار بدهند. در هر صورت، مسئله، مسئله‌ای مهم است و مسئله، مسئله آبروی اسلام است. آبروی جمهوری اسلامی است و مسئله شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می‌کند، آن وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او، معینِ ظَلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها، والّا مورد تأدیب واقع خواهند شد، من دعا می‌کنم که موفقیت برای شما حاصل بشود و کارها را با جدیت، هیأتهای محل وثوق قرار بدهید و دادگاهی که مورد توجه است و دادگاه صحیح است، تشکیل بدهید یا دادگاه‌هایی در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگی بکنند. و بعد از اینکه یک کسی شاکی دارد، او را بخواهند - هرکس می‌خواهد باشد - اگر شکایتی دارد و دیدند یک شکایتی است روی اساس صحیح، باید او را بخواهند و محاکمه کنند. چنانچه بی‌گناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بی‌گناه نبودند، آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعی، از تعزیر و از حد و از قصاص و از اینها [برسند؛] چون بعضی از اینها قصاص دارند، باید مردم قصاص کنند از آنها و بعضی از اینها تعزیر شرعی - اکثر اینها تعزیر شرعی دارد - و باید تعزیر بشوند این اشخاصی که مرتکب شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد. هرکس هر جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم، ما اعلام می‌کنیم. اگر کسی بخواهد یک جوسازی بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند، این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می‌کنند؛ برای اینکه آنها جوسازی اسلامی نمی‌کنند، شما می‌خواهید جوسازی بر خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آنها واقع می‌شوید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>