جزوات به سرعت با همکاری همه مسئولان مملکت و قوه قضائیه در جامعه جمع آوری بشود. نباید اجازه داد اینچنین با مصالح اسلام و مسلمین بازی شود.
[وزیر ارشاد اسلامی پیرامون تبلیغات حج گفت: این مسئله به عرض امام رسید که نظر به حساسیت امر تبلیغ حج، و اینکه نوعاً علما و روحانیون عهده‌دار این مسئله مهم هستند، و از سوی دیگر، مردم با توجه به تبعیت و علاقه‌ای که نسبت به حضرت امام دارند از مواضع و دستورات نماینده امام در حج پیروی می‌کنند، و باید این امر طوری باشد که هماهنگی کامل بین کسانی که تبلیغ به عهده آنهاست و نماینده امام، حاصل باشد. و اگر حضرت امام صلاح می‌دانند مسئول تبلیغات حج با موافقت نماینده حضرت امام در امر حج، مستقیماً وزیر ارشاد متصدی این امر بشود. امام فرمودند:].
مصلحت این است که تبلیغات باید مستقیماً زیر نظر روحانیت باشد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>