داشته است، قدرت ایمان شما را نگه داشته است و پشتیبانی ملتها، ملت. این را باید، این پشتوانه را باید حفظش بکنید. اگر این پشتوانه خدای نخواسته، یک وقتی از دست ما برود، همه ما از بین خواهیم رفت و اسلام هم دستخوش باز یک مسائل دیگر می‌شود.
مسئولیت همه متصدیان در عمل به احکام اسلام
و ما امروز مسئول اسلام، مسئول قرآن شریف، مسئول همه انبیا هستیم، باید ما بر وفق آرای آنها عمل بکنیم.
و یک کلمه دیگر هم باید عرض کنم و آن اینکه گاهی وقتها یک کلمه‌ای - فرض کنید که - من می‌گویم، یک چیزی من می‌گویم، به نظر شما هم خوب می‌آید مثلاً، آن وقت می‌بینی که در جاهایی، از این یک برداشتهایی کرده‌اند که مشغول معصیت شده‌اند.
به من اطلاع داده‌اند - من که بیرون نیستم، اما اشخاصی به من اطلاع داده‌اند - که بعضی نوارهای بسیار مفتضح در بعضی از جاها هست به عذر اینکه فلانی گفته است که کسی حق ندارد به کسی؛ من همچو چیزی می‌گویم که کسی حق ندارد نهی از منکر کند؟! من اگر بفهمم که واقعاً این صحت دارد، اذن می‌دهم به آن کسی که می‌خواهد اینها را، از اطراف خیابانها بیرون کند، این دکانهایی که این کارها را می‌کنند دکانشان را برچیند.
خودشان توجه کنند که این مسائل، یک مسائلی است که آبروی اسلام در خطر است برایش. در جمهوری اسلامی علناً یک همچو مسائلی در خیابانش بشود، این را نمی‌شود تحمل بکنند، مردم تحمل نمی‌کنند. و به من نسبت می‌دهید، دروغ نسبت می‌دهید، من همچو کاری نمی‌توانم بکنم که یک مسئله خلاف شرع را من بگویم، نخیر، باید بشود. ما چیزهایی که برخلاف است می‌گوییم نباید باشد، نه [اینکه‌] چیزهایی که برخلاف است باید باشد.
بنابراین پاسدارها که عزیزترین افراد هستند در این کشور باید فکر کنند که این عزت خودشان را و این محبوبیت خودشان را حفظ کنند. اگر این حفظ نشود پوسیده می‌شوند، از بین می‌روند و این به این است که مشیشان را مشی اسلامی قرار بدهند. دادگاهها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>