مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19 / 3 / 59 شورای انقلاب بوده است و پانزده روز حبس را تحمل کرده‌اند.
7- کسانی که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و افیونی به پنج سال حبس یا کمتر و دیگر مجازاتها محکومیت یافته‌اند در صورت تحمل 15 حبس بقیه مجازات بخشوده می‌شود کلیه موارد بالا در صورتی مشمول عفو قرار می‌گیرد که محکوم توبه کرده و تأثیر مجازات در روحیه وی به تأیید رئیس زندان رسیده باشد.
8- کسانی که بیش از شصت سال داشته و به موجب گواهی پزشک قانونی و تشخیص دادسرای مجری حکم، علیل، فرتوت و عاجز از تحمل زندان باشند.
9- کسانی که در نظام سابق به حبس ابد محکوم گردیده‌اند محکومیت آنان به ده سال حبس تخفیف می‌یابد و در صورتی که به حبس جنایی درجه یک محکوم شده‌اند محکومیت آنان به هشت سال حبس جنایی درجه یک تخفیف می‌یابد.
(ب) - جرایم و محکومیتهای زیر از شمول عفو مستثنی می‌باشند:
- اختلاس بیش از - / 100000 ریال و ارتشا.
- سرقتهای موضوع ماده 222، 223 و 225 قانون مجازات عمومی.
- کلاهبرداری از درجه جنایی موضوع قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق.
- وارد کردن و ساختن مواد مخدر.
- سرقتهای موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح (مصوب تیر ماه 1333) و قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه.
- تمرد در برابر احکام قضایی و اوامر مسئولان قضایی و اداری کشور.
- سرقت مسلحانه و راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه.
- جرایم موضوع قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335.
- اعمال منافی عفت به عنف.
- جرایم مربوط به اعضای گروه‌های محارب و مفسد که بر علیه جمهوری اسلامی قیام و اقدام کرده‌اند.
دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی مکلفند در مورد کسانی که تا پایان اسفند 1361 حائز شرایط مندرج در این فرمان می‌شوند مقررات عفو را اعمال نموده زندانیان مشمول عفو را سریعاً آزاد و آزادشدگان را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>