غیر متعهد نسبت به قدرتهای بزرگ. لکن امروز مخلوط شده است از یک جنسهای مختلف، بسیاریشان آنها هستند که غیرمتعهدند و بعضی از آنها، آنها هستند که اگر اینها غیرمتعهد باشند ما متعهد نباید داشته باشیم. اگر بنا باشد که حسین اردنی (1) و حسن (2) و حُسنی مبارک (3) و امثال اینها غیرمتعهدند، همه غیرمتعهدند، پس نباید بگویند که یک دسته متعهد، یک دسته غیرمتعهد. و از کارهایی که باید این کنفرانسِ غیرمتعهدین انجام بدهند که در رأس همه کارهاست و باید بعدها هم این مطلب را انجام بدهند، این است که اول متعهد و غیرمتعهد را از هم جدا کنند. هرکس ادعا کرد که من غیرمتعهدم، در بین خودشان راه ندهند. چه بسا افرادی که وابستگی آنها و غلام حلقه به گوش بودن آنها نسبت به شرق و نسبت به غرب از آن متعهدینی که هستند زیادتر است، و اگر وارد اینها باشند و نفوذ در اینها بکنند راه را منحرف می‌کنند و دیگران را منحرف می‌کنند.
لزوم تصفیه عناصر وابسته از کشورهای غیر متعهد
باید اول این کشورهای غیرمتعهد، این کشورهایی که می‌خواهند مستقل باشند، این کشورهایی که خودشان را غیرمتعهد می‌خواهند [تصفیه‌] بکنند، اول تصفیه کنند این مجلس خودشان را، این کنفرانس خودشان را، این جنبش خودشان را، تصفیه کنند از عناصری که اینها به اسم غیرمتعهد وارد می‌شوند و می‌خواهند خدمت کنند یا به امریکا، که اکثراً اینطورند یا به شوروی که آن هم بسیارند. اگر اینها در بین شما باشند نمی‌گذارند که شما غیرمتعهد بمانید، نمی‌گذارند که شما برای کشورهای ضعیف کار بکنید، نمی‌گذارند که شما وابستگیهای خودتان را از کشورها جدا کنید. اینها در شعار از شما پیش‌اند. شما ببینید که در این کنفرانسی که اخیراً همین چند روز تأسیس شد و پایان یافت، یکی از کسانی که طرفداری کرد امریکا بود. امریکایی که همه عالم را می‌خواهد تحت قدرت خودش بیاورد. اگر چنانچه این کنفرانس را او می‌ترسید ازِش، و گمان‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>