خاطر توده ایها و برای خاطر شوروی و بر ضد مصالح اسلام و کشور مشغول تبلیغات سوء هستند، و به نظر می‌رسد که امروز هر دو دسته، دسته سابق که ضربه آن عزیزان پاسدار را خوردند، و دسته دیگری که ضربه این دسته از عزیزان پاسدار را خوردند، دست به هم داده‌اند تا شیطنت خودشان را ادامه بدهند. من باید به هر دو دسته هشدار بدهم که دست از این شیطنتها بردارید. امروز نغمه اینکه برای ایران، دولت ایران هیچ کاری نکرده است و مستکبر مستکبرتر شده است و مستضعف مستضعفتر، این نغمه شوم را که باید از دهن امریکا و از دهن شوروی خارج بشود، اینهایی که در ایران خودشان را مسلم می‌دانند، اینها این نغمه را از گلوهای خودشان بیرون بیندازند. البته یک دسته هستند فضول و شیطان که از اسلام ضربه دیده‌اند، و آنها ارباب بزرگ خودشان را از دست داده‌اند، و اینها هم اخیراً ارباب بزرگشان را از دست داده‌اند، اینها برای خاطر اینکه اربابها از دستشان رفته است شیطنت می‌کنند، و همینها وادار می‌کنند یک دسته ساده لوح را که بیغرض هستند، اینها را وادار می‌کنند تبلیغات می‌کنند، و آنها هم هرجا یک اجتماعی به دستشان برسد، در نماز جمعه مثلاً اگر یک وقت دستشان برسد، در مجلس اگر یک وقتی تریبون به دستشان بیاید، همان حرفهایی را که باید از حلقوم امریکا و شوروی بیرون بیاید که برای این ملت هیچ کاری نشده است، همان مطلب از حلقوم این بیچاره‌ها بیرون می‌آید. یک دسته گولخورده و یک دسته شیطان، یک دسته که می‌خواهند جمهوری اسلامی نباشد هرچه می‌خواهد باشد، آن می‌گوید شوروی باشد و کمونیسم، آن می‌گوید امریکا باشد و غرب؛ و این دو دسته که به نظر می‌رسد با هم تفاهم کرده‌اند، یک اشخاص ساده لوح را چه در مجلس و چه در خارج مجلس وادار می‌کنند که مسائلی را طرح بکنند که هرچه بیشتر ملت ایران را مأیوس کنند. شما برادرانی که چهار سال است دارید برای این مردم خدمت می‌کنید، و خدمتهایی که شما برای این ملت کرده‌اید در طول تاریخ شاهنشاهی نشده است. آنها همه خدمتشان را برای کاخ نشینان کرده‌اند و شما خدمتتان را برای کوخ نشینان، اینها را در نظر نمی‌آورند. پاسدارهایی که این همه خدمت در جبهه‌ها کرده‌اند و در خارج جبهه‌ها کرده‌اند، و این‌طور دست منافقین را از این کشور
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>