کوتاه کرده‌اند، اینها خدمت نیست؟! خدمت باید به طرز امریکایی‌اش باشد یا به طرز شوروی؟!
اظهار تأسف از فریب خوردگان ساده اندیش و پاکدل
خیلی موجب تأسف است که یک نفر مسلم گول بخورد از یک دسته شیطان خبیث، و در مجامع عمومی بخواهد تضعیف کند جمهوری اسلامی را، دولت جمهوری اسلامی را و رئیس جمهور را و سایرین را. بسیار تأسف دارم من از اینکه این جمعیت پاکدل این قدر پاکدل باشند که خیال کنند هرچه این شیاطین گفتند صحیح است؛ همین شیاطینی که می‌گویند هیچ کاری برای ایران نشده است، همین شیاطینی که می‌گویند زمان شاه بهتر بود از حالا.
این نغمه شوم «مستکبر، مستکبرتر شده است» یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه و «مستضعف، مستضعفتر شده است» یعنی اسلام بدتر است از رژیم شاهنشاهی. آنهایی که می‌فهمند و از روی شیطنت صحبت می‌کنند با آنها جز اینکه با قدرت رفتار بشود راهی نیست. لکن اینهایی که گول خورده‌اند از این شیاطین، با اینها صحبت است که برادران، شما چرا گول می‌خورید؟ شمایی که عمری در اسلام گذراندید و فشارهای زمان طاغوت را دیدید و اهانتهای زمان طاغوت را چشیدید و امروز می‌بینید که از آن فشارها خارج شدید و از آن گرفتاریها بیرون آمدید و به‌طور آزادی نفس می‌کشید، به‌طور استقلال زندگی می‌کنید، شما چرا می‌گویید که حالا بدتر از آن وقت شده است و در تضعیف دولت کوشش می‌کنید؟ شما چرا وقتی یک قصوری را می‌بینید، یک چیزی را می‌بینید که در ایام جنگ ناگزیر است که واقع بشود، و در هر انقلابی ناگزیر است که واقع بشود، جمع می‌کنید و روی هم می‌گذارید و در مجامع عمومی برای مردم می‌گویید تا مردم را تضعیف کنید؟ شما چرا آن خدمتهایی که این ملت کرده است و خدمتهایی که این جهاد سازندگی کرده است و خدمتهایی که پاسدارها کرده‌اند و کمیته‌ها کرده‌اند، خدمتهایی که دولت کرده است، چرا آنها را نمی‌بینید؟ چه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>