رئیس جمهور امریکا گفته است و یک مطلبی هم صدام. رئیس جمهور امریکا گفته است که، یعنی اعلام کرده است یک هفته برای ملتهای زیربند، و از مردم، ملتها خواسته است که شماها باید برای آزادی خودتان از این کسانی که شما را در بند کشیدند جدیت کنید، و رئیس جمهور گفته من هم با شما موافقم. من نمی‌دانم که این مطلب را برای کی می‌گوید. برای این ملتهایی که همه در بند خودش هستند می‌گوید؟ او که می‌داند مطلب را، می‌خواهد کی را اغفال کند؟ می‌خواهد ملت امریکا را اغفال کند؟ ملت امریکا می‌داند از پیش که شما چه کردید با دنیا. می‌خواهد بلوک شرق را فقط اشخاصی که مردم را به بند می‌کشند معرفی کند؟ همه می‌دانند که هر دو هستید. می‌خواهد این ملتهایی که در تحت بند هستند بگوید که به من ربطی ندارد. خوب این ملتها شاید اکثراً زیر بند امریکا هستند، در بند امریکا هستند؟ می‌خواهد چی بگوید این آدم؟ یک هفته برای ملتهای دربند که از مردم امریکا خواسته است که شما در این امر جدیت کنید و همه مردم را خواسته است که اگر آزادی بخواهید باید آزادی دیگران را هم بخواهید. خود ایشان چه فکری می‌کند؟ اگر ملتهای دربند اینها هستند، که همه‌شان یا اکثرشان دربند شما هستند، کی باید اینها را آزاد کند؟ چه جور باید اینها را آزاد کنند؟ با پشتیبانی شما آزاد کنند؟ از آن طرف هم صدام ماه مبارک رمضان را خواسته است که جنگ موقوف باشد برای اینکه ایشان به عباداتش برسد. و این ماه - تعبیرات آنها این است - این ماه خداست، این ماهی است که برای عبادت است. بعضیشان هم می‌گویند این ماهی است که جنگ در او حرام است. این هم معلوماتشان است. می‌گوید پیغمبر به کفار هم مهلت می‌داد، آتش بس می‌کرد. پیغمبر اکرم به منافقین هم مهلت می‌داد؟ پیغمبر اکرم اگر چنانچه منافقین می‌آمدند و می‌گویند به ما مهلت بدهید، ما دیگر مسلمان هستیم، و ما با شما هستیم، و مهلت بدهید می‌خواهیم عبادت و نمی‌دانم چه بکنیم، و می‌دید که دارند توطئه می‌کنند، و می‌خواهند که خودشان را قوی کنند به این مهلت و هجوم کنند، باز هم پیغمبر مهلت می‌داد؟ پیغمبر به کفار مهلت می‌داد برای اینکه کفار مطلبشان معلوم بود، آنها پرونده‌شان واضح بود و روشن. اما به منافقین که در ظاهر می‌خواهند عبادت کنند و مثل آنهایی که در زمان‌