می‌گوید که، آن نُمیری (1) می‌گوید که ما کمک می‌کنیم به اسرائیل. آن مردک در داخل خودش به هم ریخته است، نمی‌داند چه بکند این معنا را، می‌گوید: ما کمک می‌کنیم.
اینها همه عروسکهایی هستند دست امریکا. امریکا می‌گوید اینطور بگو، می‌گوید.
لزوم مقابله با آتش افروزیهای امریکا
دنیا باید امریکا را از بین ببرد، والّا تا اینها هستند، این مصیبتها در دنیا هست. اینجا نشد، یک جای دیگر. الآن در بسیاری از جاهای دنیا، امریکا آتش افروخته و جنگهایی که الآن در بسیاری از جاهای دنیا هست، همه‌اش زیر سر این است. و دنیا را اینها دارند تهدید می‌کنند و هرگز هم اینها سلاحهایی که می‌گویند متوقف می‌کنیم و اینها را محدود می‌کنیم به حد، هرگز راست نمی‌گویند. بنابراین، ما باید هرچه فریاد داریم به سر اینها بزنیم.
و امروز که سالروز لانه جاسوسی است، من به ملتمان تبریک عرض می‌کنم و این عملی که دوستان اسلام، مجاهدین اسلام انجام دادند، یک عمل بسیار خوبی بود و بسیار مؤثری بود که این لانه از اینجا کنده شد. اگر این لانه جاسوسی در اینجا بود، شاید ایران را به تباهی می‌کشید. الآن هم در خارج به عراق هی نقشه می‌دهند؛ از اینجاها نقشه‌ها می‌گیرند با آن چیزهایی که دارند و به عراق می‌دهند. هر کاری می‌خواهند، بکنند.
تاکنون همه تقریباً - تقریباً همه، همه نه - بسیاری از این کشورهای خلیج و اطراف خلیج و اینها کمکهای همه طرفی کردند به عراق و کاری هم نتوانستند بکنند. حالا تازه می‌گویند که اگر ایران بخواهد پیش برود در عراق، ما دیگر تاب تحمل نداریم و ما اینها را از جهت سیاسی و از جهت - در بعضی جاها هم می‌گویند - نظامی، از جهت سیاسی و از جهت اقتصادی در فشار قرار می‌دهیم. شما تا حالا هر کاری توانسته‌اید کرده‌اید؛ کاری دیگر نمی‌توانید بکنید. بی خود خودتان را در دنیا ضایع می‌کنید و شما بدانید که اگر صدام - خدای نخواسته - پیش ببرد، تمام شما را به آتش می‌کشد. صدام وضع روحیش این است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>