تکلیف به نجات مظلومین از دست کفّار
و ما امروز می‌بینیم که در بلاد مختلفه مسلمین، ظلم‌هاست که بر مسلمین دارد می‌شود. در لبنان آن آتشی که برافروخته‌اند، امریکا برافروخته، و آن لشکرکشی‌ای که از طرف امریکا و فرانسه و سایر اذناب آنها برای یک مشت مظلوم شیعه و مظلوم مسلمان در آنجا انجام می‌گیرد، سایر مسلمین نشسته‌اند و تماشا می‌کنند. غایتِ کاری که امسال حکومت‌ها کردند این بود که عید نگرفتند. کافی است این؟ این هم یک کاری است، اما آنها دارند ظلم خودشان را می‌کنند، آنها دارند فوج فوج جوان‌های ما را در لبنان و فلسطین می‌کشند. آنها دارند در افغانستان آن جنایات را می‌کنند. آنها دارند در عراق آن جنایات را می‌کنند، و آنها بر ایران آن جنایات را وارد می‌کنند. مجرد اینکه امسال ما عید نداریم، این کار را درست می‌کند؟ این تکلیف را از دوش این دولت‌ها بر می‌دارد؟ آنها با سرنیزه پیش می‌آیند و با توپ و تانک پیش می‌آیند و مظلومین هم تنها مانده‌اند و مع ذلک تو دهنی دارند به آنها می‌زنند، لکن دولت‌ها نشسته‌اند تماشا می‌کنند، و غایت امر این است که عید را نمی‌گیرند. شما عید نگیرید، عید را امریکا می‌گیرد، عید را اسرائیل می‌گیرد. بهتر از این عید چی که شماها مرتبه‌تان به آنجا رسیده که هیچ کاری از شما نمی‌آید الّا اینکه عید نگیرید. چه تأثیری در دنیا دارد این عید نگرفتن؟ آنجائی که دنبالش مشت‌های گره کرده در مقابل امریکا و در مقابل شوروی و در مقابل صهیونیسم و سایر جنایتکاران با مشت‌های گره کرده بایستید و با آن همه امکاناتی که دارید مقابله کنید؛ آن وقت این عید نگرفتن هم یک اثری دارد، والّا از آن طرف نفت را به رایگان بدهید به آنها، از آن طرف کمک‌های معنوی را به آنها بکنید، از آن طرف همه مسلمان‌ها را در بند خودتان نگه دارید و نگذارید که حتی آنها یک کلمه‌ای بگویند، آن وقت عید نگیرید، این عید نگرفتن چه اثری دارد؟ اینها انحراف است. اینها تعمیه (1) است. می‌خواهند به ملتهای خودشان و مسلمین جهان تعمیه کنند که ما الآن ایستاده‌ایم‌