مقابل اسرائیل. در مقابل توپ و تانک عید نگرفتن کاری است؟ قدرت ندارید شما؟! شما نفت‌تان را اگر ده روز ببندید به روی دنیا، دنیا خاضع شما می‌شود.
اینها مصیبت‌هایی است که بر کشورهای اسلامی دارد وارد می‌شود، و خودشان را همه پیرو اسلام می‌دانند، پیرو دین اسلام می‌دانند، لکن آنی که اسلام هست اصلاً خبری از آن نیست. اسلامی که در قرآنش با صراحت می‌گوید که نباید سلطه جویان عالم، کفّار عالم، بر مسلمین مسلط بشوند و سلطه پیدا بکنند، شما کوشش می‌کنید به اینکه آنها سلطه پیدا بکنند. الآن وضع لبنان چه وضعی است؟ این شیعیان لبنان، این مسلمان‌های لبنان الآن در چه حالی هستند؟ و این دولت‌ها می‌خواهند باز بسازند با امریکا، از امریکا تبعیت کنند و با اسرائیل بسازند و با امین جُمَیِّل (1) بسازند. این سازش چه معنی دارد؟ شمایی که قدرت دارید که اینها را سرجایشان بنشانید و نجات بدهید یک دسته مظلومین را، و اسلام هم تکلیف دارد بر شما که مظلومین را نجات بدهید از دست کفار، آن وقت همه کار شما این است که عید نداشتید! شما عید درست می‌کنید برای اسرائیل و برای امریکا.
آنها همه روزشان عید است، برای اینکه می‌بینند در منطقه کاری کرده‌اند که اسلام مهار بشود، هیچ نتواند یک قدم جلو بگذارد. آنها هر روزشان عید است و برای ماها هر روزعزاست.
صدور اسلام با دعوت، نه با سرنیزه
مایی که می‌خواهیم اسلام در همه جا باشد و می‌خواهیم اسلام صادر بشود، ما که نمی‌گوییم که می‌خواهیم با سرنیزه صادر بکنیم؛ ما می‌خواهیم با دعوت، با دعوت به همه جا اسلام را صادر کنیم ..
ما می‌خواهیم یک الگویی از اسلام در عالم - ولو یک الگوی ناقصی باشد - نشان بدهیم که همه عقلای عالم غیر از آنهایی که جنایتکارانِ بالذات هستند، همه ملت‌های مظلوم بفهمند که اسلام چی آورده و می‌خواهد چه بکند در دنیا. اسلام با این محرومین،