برای اسلام پیروزی ایجاد می‌کنند، اگر دیر بجنبند آن قدرت‌ها و دیر بجنبند این ملت، به دنبال آنها گرگ‌ها از اطراف نشسته‌اند و فرصت طلبی می‌خواهند بکنند که همه ایران را ببلعند، و شمایید که باید حفظ بکنید. و شما گودنشینان و زاغه نشینان که به ما منت دارید و برای اسلام پیروزی ایجاد کردید، و شما عزیزانی که سلامت خودتان را برای اسلام از دست دادید - و ما همه مرهون زحمات شما هستیم - باید توجه بکنید که این وحدت الهی محفوظ باشد. شیاطین نیایند و وسوسه ایجاد کنند که حالا هم چیزی نشده است.
این شیاطین می‌خواهند آنی که بشود این است که باز مجالس رقص زمان محمدرضا و مجالس - نمی‌دانم - عیش و عشرت آن وقت و سینماهای آن وقت باشد. البته این نشده و نمی‌شود هم. آنهایی که می‌گویند که این کشور باز چیزی نشده است، مثل آن وقت و بدتر از آن وقت است، برای این است که در نظر آنها بدتر است. آنها می‌خواهند آن‌طور باشد، آنها می‌خواهند که در همه کشور ما مسکرات مثل آب جریان داشته باشد، آنها می‌خواهند فحشا در همه جا باشد، آنها نیست، البته آنها هم ناراضی هستند. لکن شما گودنشین‌ها، شما زاغه نشین‌ها، شما کشاورزان، شما کارگرها که بُنیه این کشور هستید، و اساس این کشور هستید، توجه کنید که شیاطین وسوسه نکنند به شما، شما را در کارهایتان سست نکنند.
شما می‌بینید که در همین مدت کوتاه چه کارهایی در ایران شده است. همین قضیه نشت نفت و آن موشک‌های حزب بعث که این کار را، این جنایات را کرد، و بعد هم در دنیا آن همه بساط در آوردند و به گردن ما هم می‌گذاشتند، آن همه بساط درست کردند، تبلیغات که باید همه جمع بشوند چه بکنند، باید یک صندوق بین المللی پیدا بشود و چه بکند و امریکا باید بکند، و انگلستان مثلاً و امثال اینها. این جوان‌های ما که متعهد به اسلام هستند و فهمیده‌اند که خودشان باید برای خودشان کار بکنند، اینها این کار را کردند.
حالا آنها بنشینند در خارج هرچی مفت می‌خواهند بگویند. اینها این معجزه را کردند، پس می‌توانید بکنید. کارخانه‌ها را راه انداخته‌اند همین رفقا، همین دوستان، همین زاغه نشینان، همین کارگران، می‌توانید همه کارها را انجام بدهید، لکن باید یک لحظه از خدا