زی (1) می‌کنیم، نمی‌خواهیم دیگر آن جهات قلدری در عالم باشد، می‌خواهیم همه مردم یک جور باشند. آنها هم آن طایفه اکثراً وقتی سراغ سرانشان می‌رویم می‌بینم که کرملین از امریکا بدتر است. لنین بامردم آن کرد، استالین آن کرد، اینها هم دارند این می‌کنند. آن ادّعا و آن عمل.
وقتی می‌آییم سراغ خودمان، خودمان هم همین. مسلمین هم در عین حالی که همه سران دول اسلامی ادعای اسلامیت می‌کنند، ادعای پیروی از پیغمبر اسلام می‌کنند، درعین حال می‌بینید که هیچ شباهتی ما بین سران آنها با اسلام، هیچ شباهتی نیست، هیچ ارتباطی نیست. ادعا زیاد است، ادعاها هست ما پیرویم ولی پیرویم در مقام عمل. سیره پیغمبر چی بوده است، سیره شماها چی است؟ پیغمبر در بین بشر چه جور زندگی کرده است، شما در بین بشر چه جور زندگی می‌کنید؟ پیغمبر با مردم مظلوم چه جور بوده، شما با مردم مظلوم چه هستید؟ پیغمبر با طاغوتها چه جور بوده و شما با علاوه بر اینکه خودتان طاغوتچه هستید با طاغوتها چطور هستید؟ پیغمبر با مستضعفین عالم چه وضع داشته و شما چه وضع دارید؟ پیغمبر وضع زندگی ظاهری‌اش چی بوده و شما چه هستید و چه دارید؟ مجرد اینکه من بگویم من تابعم که درست نمی‌شود مطلب. سران دولتهای اسلام همه این‌طور هستند. پیغمبر می‌گوید مسلمین، با هم مجتمع باشید! شمامتفرق می‌کنید! قرآن می‌گوید واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً (2) شما چسبیدید به حبل امریکا و شوروی. ادعاها زیاد است. من نمی‌گویم که ماها که حالا در ایران هستیم ما هم تابع هستیم به آن معنا، ما ادعامان این است که میل داریم تابع بشویم، در خط این هستیم که تبعیت بکنیم.
شما که می‌گویید تابع هستیم، که، قرآن خدا می‌گوید که با اینها یک‌طور نباشید والّذینَ کَفَرُوا اولِیائُهُم الطاغُوت (3) خوب، شما اولیایتان کی هست الآن؟ با کی ارتباط دارید الآن؟ خوب، یک دسته با آن طرف ارتباط دارید، یک دسته با آن طرف. ایران هم که‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>