موجهایی که در دنیا از حرف شما، از عمل شما منعکس می‌شود، همینها فردا پیش شما شهادت می‌دهند. باید توجه بکنید به اینکه مسئولیت بزرگ است.
مثلاً کسانی که در جبهه هستند و در جبهه خدمت می‌کنند، اینها گروه‌های مختلف هستند. ارتشی هست. ژاندارمری هست. پاسدار هست. بسیجی هست. عشایری هست.
شهربانی هست. از همه قشرها در آنجا خدمت می‌کنند. مردم عادی هم می‌روند خدمت می‌کنند. اینها مواظب باشند که همین جا محل امتحان آنهاست که آیا اینهایی که دارند فعالیت می‌کنند و می‌خواهند کشور خودشان را نجات بدهند و دفاع کنند از کشور خودشان، آیااینها باهم هماهنگ هستند، یا هر که می‌خواهد برای خودش کار بکند؟ آیا برای خدا کار می‌کنند یابرای خودشان؟ اگر ملاحظه کردند که میل دارند که این گروه خودشان قدرت داشته باشد قدرت در دست بگیرد نه گروه دیگر، بدانند که عملشان شیطانی است، شهادت‌شان هم اجر ندارد. و اگر دیدند که برای خدا دارند کار می‌کنند، برای خدا کار کردن اینجا معلوم می‌شود که آن کسی که سپاهی است نکشد طرف سپاه همه چیز را. و آن کسی که ارتشی است نکشد طرف ارتش همه چیز را و هکذا دیگران.
همه با هم برای خدا و برای نجات ملت و برای نجات کشور به پیش بروند. فرق نکند که این طایفه باشد یا آن طایفه باشد. مقصد عمده است. انبیا این‌طور بودند. اولیای خدا این طور بودند. کار برای خداست به دست شما انجام بگیرد، گرفته است، به دست من انجام بگیرد، گرفته است، در دست دیگری، گرفته است. اگر ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح این‌طور افکارشان باشد پیروزند یعنی، هم در جبهه‌ها پیروزند و هم پیش خدای تبارک و تعالی افتخارمندند و شما از آنجا که بیایید پایین، هر جا بروید همین است مسئله.
مشارکت در انتخابات با انگیزه الهی
آن کسی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و کاندیدا می‌شود، آن کسی که کاندیدا می‌کند کسی را، آن کسی را که فعالیت انتخاباتی می‌کند، آن کسی که تبلیغ می‌کند برای خودش یا برای غیر، این آزمایش‌اش همانجاست. تویی که خودت را کاندیدا انتخابات کردی، قدرت این را داری که برای کشورت درست خدمت بکنی، و قدرت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>