لبنان در دست اوست بسیاری‌اش، با اینکه رئیس جمهورش (1) با اوست، با اینکه بسیاری از جبهه‌هایش با او هستند، همین مسلمان‌های معدود کاری کردند که از لبنان فرار کرده، منتها اسمش را گذاشته است که ما جابجا شدیم، جابجایی اسمش راگذاشته!! این فرار است، چرا اسمش را درست نمی‌گویید؟ و فرار کرده و دنبال فرارش از خارج توپ به روی مردم بسته است. این از شدت عجز کشور است که برود خارج و از خارج توپش را سوار کند به مردم، موشکش را بفرستد طرف مردم. این کمال عجز است از برای او، لکن اینها با اینکه ادراک این مطلب را کردند به روی خودشان نمی‌آورند، باز هم آن حرفهای زمان سابق را می‌زند. رئیس جمهور امریکا گفت ما اجازه نمی‌دهیم که تنگه هرمز بسته بشود. این خیال می‌کند حالا هم سابق است که اجازه می‌خواهد، اجازه ایشان تاثیر دارد! حالا این مردم لبنان‌اند که اجازه ندادند شما در آنجا باشید، و این مردم ایران‌اند که اجازه ندادند که شما دراینجا باشید. و این مردم ایران‌اند که باید به شما اجازه بدهند. و عمده اشتباه آنها، اگر اشتباه کرده باشند، عمده این است که نمی‌دانند که با کی مقابل‌اند. آن وقتی که با دولتها مقابل بودند، ملتها کاری نداشتند با دولتها، کارهایشان را به دست دولتها انجام می‌دادند. دولتها هم نوکر آنها بودند - حالا هم در بسیاری جاها همین کار را می‌کنند - برای اینکه، دولتها نوکر هستند، ملتها هم کار ندارند. آنجایی که مواجه با ملت هستند آنجا شکست می‌خورد. لبنان با اینکه ملتش یک مقداری‌اش در میدان است، مابقی‌اش طرفدار امریکاست و یا کاری ندارد، آن‌طور کرده امریکا را که با همه چیزهایی که هی می‌گفت ما می‌مانیم در اینجا، مکرر این معنا را بزرگانشان می‌گفتند، رئیس جمهورشان می‌گفتند که ما ماندنی هستیم در امریکا، حالا می‌بینند که فرار کردند، می‌گویند ما جابجا شدیم. ایران غیرلبنان است. ایران دولتش، ملتش، تمام اقشارش با هم هستند. آنجا با هم نیستند، آنجا دولتشان مخالف است با ملت. ایران تمام اقشارش با هم موافق‌اند، با هم هستند، با یک همچو ملتی تواند هیچ قدرتی مقابله کند. ملتها ایستاده‌اند،