او را می‌ترسانید که حالا ول کنید برای اینکه چه می‌شود؟ مگر غیر از این است که اینها شهادت می‌خواهند؟
مأیوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز
اصلاح کنند خودشان را اشخاص. این شیوخ اطراف خلیج و نمی‌دانم آنهایی که در مصر هستند و آنهایی که در سودان هستند و آنهایی که در جاهای دیگر هستند و آنهایی که در پاریس هستند و هرجا و داخل و همه جا، یک قدری فکر بکنند، اصلاح کنند خودشان را. بفهمند به اینکه یک ملت این طوری را نمی‌شود ترساندش، یک ملت این طوری را نمی‌شود مأیوسش کرد. ممکن است یک عده‌ای را مأیوس کنند، آنها آن عده ای هستند که مرفه هستند، از اول وارد کاری هم نبودند. اگر برای آنها می‌گویید آنها از اول وارد کار نبودند، خوب! یک عده‌ای هستند، در همه جا یک عده بیتفاوت، یک عده مخالف همیشه هست. اما آنهایی که انقلاب مال آنهاست، با دست آنهااین انقلاب پیدا شده است، و هیچ یک از اینها دخالت در این امر نداشتند. بله، یک دسته‌ای از اول کارشکنی می‌کردند، دخالت در انقلاب هیچ یک از اینها نداشتند، من وارد بودم، می‌دیدم که اشخاصی چی هستند. اینها می‌خواهند کی را بترسانند؟ می‌خواهند کی را مأیوس کنند؟ می‌خواهند آن اشخاصی که از اول مخالف با ما بودند مأیوس کنند؟ آنها از اول مخالف بودند و حالا هم هستند و خواهند بود. می‌خواهند این جوانی که برای شهادت دارد می‌رود توی میدان، این را مأیوسش کنند؟ این نمی‌شود. این یک تحولی درش پیدا شده است که نمی‌شود. می‌خواهند ارتش ما را مأیوس کنند؟ ارتش ما الآن یک تحولی پیدا کرده است که به این حرفها مأیوس نمی‌شود. ملت و عموم ملت به استثنای این یک عده بدبخت که در خارج و داخل نشسته‌اند و نغمه سرایی می‌کنند یا عزاداری می‌کنند، اینها می‌خواهند کی را مأیوس کنند؟ اینها چه کاری می‌خواهند بکنند؟ یکدفعه انسان می‌بیند که یک صدا از مصر بلند می‌شود، از سودان بلند می‌شود، نمی‌دانم از اردن بلند می‌شود، از عراق بلند می‌شود، از امریکا بلند می‌شود، از فرانسه‌