کشور ما و همه جاست، و ما باید به آن توجه خاصی بکنیم. من آقای موسوی خوئینی‌ها را می‌شناسم، و ایشان خیلی فعال بودند و خوب عمل کردند، اما چون وجودشان در دادستانی لازم بود و از این جهت، امسال نمی‌توانند به حج بروند، هرچه فکر کردم دیدم که آقای کروبی به جای ایشان مناسب است. و آقای کروبی کسی است که سالهای طولانی در رژیم سابق کتک خورده است، و در این راه صدمه زیادی دیده‌اند و فرد مقاوم و صالحی است. از این جهت، ایشان را موقتاً امسال می‌فرستیم تا ببینیم سال‌های دیگر چه باید بکنیم.
اما مسئله‌ای که عرض کردم، دنبال این هستند که نقطه‌ای پیدا کنند و بگویند این است که، حال که آقای موسوی کنار رفته‌اند تبلیغ می‌کنند «وضع ایران تغییر و سیاستش فرق کرده است». آنها نمی‌دانند سیاست حج، سیاستی نیست که ما درست کرده باشیم، حج سیاست اسلامی است. ما از اول بنایمان بر این بوده است، به حج آن طوری که بوده است عمل کنیم. همان‌طور که پیغمبر اکرم بت‌ها را در کعبه شکست، ما هم بت‌ها را بشکنیم، و این بت‌ها که در زمان ما هستند، از آن زمان بالاتر و بدترند. ما باید همان‌طور که سابق عمل کرده‌ایم، به حج برویم و همان‌طور که سابق تظاهرات و راهپیمایی کردند، عمل کنیم؛ و با تغییر آقای موسوی، سیاست ما تغییر نکرده است. حج به همان وضعی که همیشه و در این دو - سه سال برگزار شد، برگزار می‌گردد، و دولت‌ها هم باید آن را تحمل کنند. و ما نمی‌توانیم از آن وظیفه‌ای که اسلام برایمان قرار داده است عدول کنیم و قرآن هم همین دستور را داده است و سیاست ما در حج همان سیاست است که بوده و هر وقت هم به حج برویم همان‌طور عمل می‌کنیم، مگر جلوی ما را بگیرند و نگذارند به حج برویم که آن مسئله دیگری است.
و من امیدوارم این فریضه را همان‌طور که تا به حال بجا آورده‌اند، امسال بهتر و با جمعیت بیشتر به انجام برسانند.
اعتنا ننمودن ملتهای مسلمان به تهدیدات قدرتها
و افرادی هم که به حج می‌روند بیشتر متوجه اعمال و با یکدیگر متحد باشند، و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>