بسمه تعالی
آنچه مربوط به خاندان پهلوی و عمال آنها است با حفظ موازین شرعیه به مقدار ضرورت مجازید.
2 آذر 64
روح الله الموسوی الخمینی‌