جاهاست ازحیث ظلم، از حیث ستم، مردم در خیابانشان که می‌روند جانشان [در] خطر است، می‌ترسندیک وقت پاسدارها بریزند بکشندشان. به مردم بفهمانیدکه این تبلیغات، برای انزوای اسلام است، نه برای من وامثال من، برای اسلام است. شما ببینید دنبال آن چیزی که آقای رئیس جمهور رفتند درپاکستان وآن‌طور باایشان ملت پاکستان عمل کرد، دنبال او یک ورقه، یک کتابی آمد، یک رساله‌ای آمد، دنبال او تبلیغات بر ضد. فتوای کی است؟ این است، فتوایش این است و لعن به خواجه نصیر. (1) این برای چی است؟ برای اینکه این آخوند - اگر هست - این آخوند یک آخوندی است که امریکایی است نشسته در پاکستان، این یک همچو آدمی است. برای این که دیده است که یک همچه قصه‌ای واقع شده، ترسیده نبادا یک وقتی اسلام در آنجا هم بیاید، همان طوری که درایران آمده، به آنجا هم آن‌طور سرایت کند، پشت سر او برداشت یک همچه کتابی منتشر کرد.
مکلف بودن تمام مردم در حفظ جمهوری اسلامی
در هر صورت تکلیف زیاد است، بزرگ است برای همه‌مان. ما برای ادامه این انقلابی که هست و ادامه این، تکلیف زیاد داریم؛ دولت تکلیف دارد، رئیس جمهور تکلیف دارد، رئیس مجلس تکلیف دارد، کشاورز تکلیف دارد؛ کارگر تکلیف دارد، هر کس در هر گوشه‌ای از این کشور واقع شده است تکلیف دارد. تکلیف مال یک نفر دو نفر نیست، آحاد مردم یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی، یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. این تکلیف برای همه ماست، هیچ فرقی مابین ترک و فارس و - عرض می‌کنم که - کجا و کجایی ندارد، سیستانی و بلوچستانی و اینها. و این تکلیف برای همه دنیاست. حفظ دینِ حق، یک حکمی است برای همه دنیا، در رأس واجبات برای همه دنیا واقع شده، منتها غیر مسلمین چون اعتقاد به اسلام ندارند

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>