اینها برای این است که کشور به دست خود شما افتاده است، استقلال فکری دارید، استقلال عمل دارید، یا خودتان برای خودتان و برای کشور خودتان خدمت می‌کنید.
این مسائلی را که آقای وزیر راه گفتند موجب بسیار تشکر است از پرسنل هواپیمایی و شما آقایان، و مهم همین است که شماها وابسته نیستید الآن. این که این قدر پیشرفت کردید و آن‌طور که گفتند در زمان سابق برای چهل هزار حاجی، نمی‌توانستند همه را حمل کنند و محتاج بودند به این که لااقل نصف او را یا بیشتر او را دیگران ببرند، برای همین بود که خود فکرهای ملت به کار نیفتاده بود. دیگران می‌خواستند برای ما راهنمایی کنند و آنها هم بنایشان بر این بود که ما عقب باشیم، بنایشان این بود که نگذارند ما ترقی بکنیم. مستشارهایی که از امریکا یا از جاهای دیگر این جا می‌آمد، به صورت برای این بود که راهنمایی کنند و هدایت کنند، در واقع برای این بود که نگذارند خود شما کار کنید، نگذارند فکر شما به کار بیفتد. امروز که می‌بینید این‌طور پیشرفت کرده است که صد و پنجاه هزار یا بیشتر، حجاج را شما در ظرف چند روز می‌برید و برمی‌گردانید، و رکورد را که شکستید در دنیا راجع به این معنا، برای این است که خودتان کار می‌کنید، احساس می‌کنید که کشور مال شماست. وقتی که انسان ببیند که یک آقابالاسر دارد، یک کس دیگری دارد که می‌خواهد به او آقایی بفروشد، به اسم این که آمدم خدمت کنم می‌خواهد به خدمت بکشد ملت را، دلسرد می‌شود ملت. آنها از یک طرف نمی‌گذارند که شما به یک مسائل اساسی برسید، خود شما هم از آن طرف می‌بینید که خدمت برای تقریباً بیگانه است.
خدمت و تلاش در رهایی از وابستگی
ما باید شکر خدا را بکنیم که خداوند به ما عنایت کرد، مرحمت فرمود که یک کشوری که به تمام معنا وابسته بود به خارج و نمی‌گذاشتند افکار اینها به کار بیفتد، نمی‌گذاشتند صنعتگرهای اینها به کار خودشان ادامه بدهند، امروز خدای تبارک و تعالی کشور را به دست خود شما سپرده است و خود شما بحمدالله مشغول خدمت هستید، و این خدمت را امیدوارم که صدچندان کنید. باید همین معنا را در نظر داشته باشید، امروز