نامه
زمان: 1347 هجری شمسی / 1388 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: شهریه طلاب
مخاطب: خمینی، سیداحمد
بسمه تعالی
احمد عزیزم ان شاء الله سلامت باشید. مرقومی که به مادر نوشته بودید واصل شد. باز اصرار نموده بودید راجع به آقای مذکور، (1) نمی‌دانم این چه اصراری [است‌]! شما مگر طریقه اینجانب را نمی‌دانید که بنای تشبثات در این امور را ندارم و صلاح دین و دنیای من این کارها نیست. از قراری که بعضی نقل کرده‌اند شما برای گرفتن شهریه اصحاب هر ماه تهران می‌روید؛ خیلی تعجب کردم بلکه باور نکردم، این امر را شما انجام ندهید؛ یک نفر برود بگیرد بیاورد. برای شما خیلی سبُک است هر ماه برای این امر رفتن؛ بلکه قدری به تهران رفتن [را] تخفیف دهید. به آقای لواسانی (2) پیغام دهید که از قراری مرقوم داشته اید صورت حساب ماه مبارک را فرستاده اید و آن به من نرسیده است (3) و باز پیغام دهید که مسافر مطمئن نیست که جواب مرقومات شما را بدهم و قبوض را

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>