نامه
زمان: بهمن 1349 / ذی الحجه 1390
مکان: نجف
موضوع: لزوم عدم انتشار قبل از موعد پیام امام خمینی به حجاج
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
بسمه تعالی
من غفلت کردم تذکر دهم این اوراق در عراق و خصوصاً در نجف به هیچ وجه پخش نشود و به کسانی که در خارج صحبت می‌کنند، داده نشود. و سفارش کنید به آقایان که اصلاً ذکری از آن نکنند. (1)