3- اشخاصی که صلاح می‌دانید وجهی بدهید، مجازید.
4- دو نفری که دستگردان کرده‌اند و اجازه خواسته‌اند برای مسجد، با قید احتیاج فعلی و عدم امکان از طریق دیگر، اجازه دهید.
5- آنهایی که بابت سهم سادات داده‌اند و شما صلاح می‌دانید اجازه دهید؛ مجازید در اجازه.
6- راجع به چاپ کتاب اجازه نمی‌دهم. قبض اخیر را با سایر قبوض می‌فرستم بیروت؛ امید است برسد.
قبض پنج هزار را که مرقوم شده، به آقای ستاری بدهم می‌رسانم. بناست مبلغ 65 تومان به حساب آقای هاشمیان رفسنجانی به شما یا احمد بدهند برای سادات؛ شما بدهید به آنها.
صفحه مقابل را بدهید به آقای حاج آقا محسن محدث زاده، و وجوه را مطالبه کنید و به سادات فقیر برسانید.
قبوض جوف را به آقا (1) برسانید. به نظر می‌آید که این دو قبض، یکی باشد ولی من هر دو مورد را می‌فرستم؛ چون در دو مرقومه بود.