نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: وجوه شرعی
مخاطب: یکی از وکلای امام خمینی - قم
بسمه تعالی
بعد از سلام و تحیت، سلامت و سعادت جنابعالی [را] از خداوند تعالی خواستار است.
مرقوم مورخ شانزده ذی القعده و مرقوم دیگر با هم واصل شد. اینک جواب مرقوم. اول- با وصفی که مرقوم شده است:
آن شخص که می‌تواند قرض شرعی او را بدهد، باید بدهد و شما تحویل بگیرید و به وارث ندهید. با آن اشخاص اگر علم ندارند که کمک به اسرائیل می‌دهند مانع ندارد معامله؛ (1) لکن جنابعالی خصوصی بگویید که مشهور نشود.
جواب مرقوم ثانی مورخ هفده ذی الحجه: از قراری که آقای زکی نوشته است کاغذها نرسیده ولی چون اخیراً مدتی هیچ کاغذ تقریباً نمی‌رسید، احتمال دارد پس از رفع منع رسیده باشد، لهذا عجالتاً تا خبر ثانی انتظار می‌کشیم. (2)
سیصد و بیست و یک تومان که به سادات داده اید، خبر وصولش رسید.
1- به آقازاده سید فخرالدین مرحوم اجازه دهید، به هر نحو خواستید.
2- و مجازید به هرکس اجازه خواست و مورد وثوق است اجازه دهید، به هر نحو صلاح می‌دانید.