نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
احمد عزیزم
نامه شما واصل شد. از سلامت همه مسرور شدم. ماها با گرفتاریها مواجه هستیم تا چه شود. از سلامت خودتان و دیگران مطلعم کنید. از آقای هندی (1) به طور تفصیل بنویسید که کجا رفته‌اند و چه معالجاتی شده است و نتیجه چه بوده است.
خدمت آقا (2) سلام برسانید و به ایشان در این هوای سرد زمستانی خدمت کنید؛ نبادا بد بگذرد. به خانمها - دسته جمعی - سلام برسانید. حسن را می‌بوسم. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>