نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
احمد عزیزم
ان شاء الله تعالی سلامت باشید. (1) ماها بحمد الله سلامت هستیم و محتاج به دعا. جواب مرقوم آقای عمو (2) را از طریق دیگر فرستادم؛ امید است برسد. از ایشان خیلی توجه کنید و خدمت به ایشان فرض است از برای شما. به دخترها و خانم خودتان سلام می‌رسانم. حسن (3) را می‌بوسم.
پدرت
خوب است محلی را در تهران یا قم تعیین کنید که بعضی نامه‌ها را به آنجا بفرستم.