که داریم. از ما اشخاص بزرگ شهید شده است به دست اشخاص پلید، و خانوارها، خانواده‌ها، اطفال اینها الآن دارند کشته می‌شوند و این برای ما سخت است، برای ما دشوار است، لکن وقتی انگیزه را ملاحظه کنیم و غایات اعمال را ملاحظه کنیم و اگر بفهمیم این مقاصدی که انبیا داشتند و آن کارهایی که انبیا کردند و آن کارهایی که در صدر اسلام واقع شده است چه جور بوده است، برای ما سهل می‌شود؛ یعنی، خوف از بین می‌رود، تلخی مبدّل به لذت می‌شود، ناگواری مبدل به گوارایی می‌شود. و هرچه طرف این انگیزه پیش برویم و این مطلب روحی را بر خودمان تزریق کنیم و با مجاهدت پیش برویم، این اسباب این می‌شود که هیچ تلخی، ما در دنیا نبینیم مگر آن چیزی که مخالف اسلام است. آنی که مخالف اسلام است برای ما تلخ باشد و آن چیزی که برای اسلام است برای ما شیرین باشد.
تلاش برای الهی نمودن انگیزه‌ها
شما می‌بینید با اینکه هر روز تقریباً ایران زده می‌شود و عده کثیری از بچه‌ها، از کودکها، از زنهای پیر، از مردهای پیر، از مردم عادی، خانه به رویشان خراب می‌شود، مع ذلک از همان زیرآوارها که در می‌آیند، حرفشان این است که ما باید تا پیروزی جنگ کنیم. این یک انگیزه‌ای است که در این جوانهای ما پیدا شده است و امید است که در ما هم پیدا بشود. من واقعاً وقتی که بعضی از جوانها را می‌بینم، بعضی از این صحبتهای جوانها را می‌شنوم، بعضی از این شادیهای آنها را می‌بینم در جبهه‌ها، می‌بینم که جایی که الان آتش است و هر روز آتشبازی است، اینها با سرافرازی و با عظمت روح و با شادی دارند پیش می‌روند، من متحیر می‌شوم و از این حسرت می‌برم که ما نرسیدیم به یک همچو مقامی. سعی کنید که انگیزه‌ها، انگیزه‌های الهی باشد. سعی کنید که به مردم خودتان هر جا هستند، به کشورهای خودتان هر جا هستند تزریق کنید که انگیزه‌هایشان الهی باشد؛ برای کشورگیری نباشد، برای سلطه نباشد، برای دنیا نباشد. گمان نکنند که دنیا یک چیزی است که باقی می‌ماند، چند روز می‌ماند دست این و از بین می‌رود. آن چیزی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>