عوض کنید و با مردم راه بروید. خیال نکنید که همه مردم باید دست بسته در مقابل شما هیچ حرفی نزنند.
امروز ایران ما این‌طور است که چنانچه - فرض کنید که - یک رئیس جمهور امریکا بیاید اینجا، مردم عادی اینجا حاضر نیستند بروند تماشایش کنند! این‌طور نیست که خیال کنید که اگر یک کسی بیاید اینجا، چه خواهد شد، چه می‌شود، اگرچه بشود. نخیر، این مسئله این نیست، مردم عوض شده‌اند، یک جور دیگری شده‌اند، اعتنایی به این مسائل ندارند. نه ما، افریقاییها هم ندارند. سایر جاها هم ندارند. فقط شماها هستید که چند نفری که یک مسائلی دستتان است و یک قدرتهایی دستتان است و خیال می‌کنید که اعمال نمی‌خواهید بکنید، می‌خواهید بگویید که ما اعمال می‌کنیم و با همین کار تمام بشود. با این کار تمام نمی‌شود؛ اعمال هم بکنید، نمی‌شود.
شوروی فهمید که در افغانستان [نمی‌تواند کاری بکند.] با اینکه [در] کشور افغانستان، آنهایی که سر کار هستند با شوروی هستند و کمونیست در آنجا هست، مع ذلک، این عده‌ای که مسلمان هستند در آنجا و اهل اسلام هستند همچو مجال را بر شوروی تنگ کرده‌اند که الآن نمی‌داند چه جوری از این غائله بیرون برود. مثل ایران که دولتش و ملتش و همه با هم هستند، فقط یک چند نفر انگشت شمارند که تبع امریکا هستند، نمی‌فهمند که خودشان چه می‌گویند؛ یک چند نفر معدودی هستند که اینها بر خلاف هستند. و من عقیده‌ام است که اینها هم بیایند و با مردم بشوند و خیال نکنند که حالا سابق است که امریکا هر کاری دلش بخواهد، بکند که شما بترسید از امریکا.
من امیدوارم که خداوند توفیق بدهد به همه ملتهای مظلوم دنیا که در مقابل ظالمها بایستند و نترسند. گمان نکنند که اینها هرچه گفتند عمل می‌کنند. اینها نه، اینها می‌خواهند که با همان تبلیغات کار را انجام بدهند و از این تبلیغات هیچ وقت نترسید. و کشور ایران که نمی‌ترسد؛ ببینید که ایستاده مقابل؛ و افغانستان که ریختند درش و آن‌طور فساد را درست‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>