مصاحبه (1)
زمان: 14 فروردین 1340 / 16 شوال 1380
مکان: قم‌
موضوع: وضعیت حوزه علمیه قم پس از رحلت آیت‌الله بروجردی‌
مصاحبه‌کننده: خبرنگاران روزنامه کیهان‌
اکنون اعضای حوزه سرگرم عزاداری هستند؛ لکن پس از تخفیف مجالس سوگواری مدرسین کار خود را آغاز خواهند کرد. حوزه علمیه قم را خدا حفظ می‌کند. قبل از مرحوم آیت‌الله به دست دیگران محفوظ شد و بعد از ایشان هم امر با خداست، ان‌شاءالله خداوند آن را حفظ خواهد کرد.