تلگراف
زمان: 7 تیر 1341 / 25 محرّم 1382
مکان: تهران، تجریش‌
موضوع: احوالپرسی‌
مخاطب: لنکرانی، حسین‌
حضرت حجت‌الاسلام آقای لنکرانی - دامت برکاته‌
از سلامت خودتان مطلعم فرمایید. (1)
خمینی‌