نامه
زمان: خرداد 1342 / محرّم 1383
مکان: تهران، بازداشتگاه‌
موضوع: درخواست کتاب مستدرک الوسائل و تاریخ مشروطیت‌
مخاطب: لواسانی، سید محمدصادق‌
امامزاده یحیی - کوچه تقوی‌
حضرت آقای لواسانی - دامت برکاته‌
من بحمدالله سالم هستم. جنابعالی منزلی برای اهل بیت در شمیران بگیرید و آنها را اگر میل دارند ببرید شمیران. ضمناً کتاب مستدرک الوسائل جلد ثالث و کتاب تاریخ مشروطیت سید احمد کسروی را برای من تهیه کنید و بفرستید.
خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>