مصاحبه
زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی‌الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دولت نظامی، دولت آینده‌
مصاحبه‌کننده: خبرگزاری یونایتدپرس‌
سؤال: [آیا فکر می‌کنید که موقعیت ایران با انتصاب دولت نظامی بهبود خواهد یافت؟]
جواب: هرگز! آنچه مسلم است سرنگونی رژیم را سریعتر می‌کند.
[آیا از اینکه مقامات دولتی، از جمله رئیس ساواک (1) به خاطر فساد بازداشت شده‌اند خوشحالید؟]
این دستگیریها برای تبرئه شاه از یک عمر خیانت است. ملت آگاه ایران دیگر فریب این خیمه‌شب‌بازیها را نمی‌خورد.
[آیا میل دارید که در رأس یک جمهوری اسلامی به خدمت پردازید؟ آیا خود به انجام روزمره حکومتی می‌پردازید یا یک نخست‌وزیر را برای انجام آن انتصاب خواهید کرد؟]
کراراً گفته‌ام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من، اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد، نمایندگان منتخب مردم، هیأت دولت را انتخاب خواهند کرد.
[آیا جمهوری اسلامی شما اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی‌شان بپردازند؟]
بله، تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.
[آیا شما نظر بر این دارید تا دولت نظامی، شاه را خلع نماید؟]