- سرنگونی شاه خواست ملت است، ولی دولت نظامی نماینده ملت نخواهد بود.
[اگر شاه خلع شود، با او چه خواهید کرد؟]
اگر شاه فرار کند، که از قدرت ما خارج است؛ و در صورتی که به دست ملت گرفتار شود، او را طبق قوانین و ضوابط اسلامی محاکمه و مجازات می‌نماییم.