فنای بشریت نتیجه آموزش بی‌پرورش‌
بیشتر صدماتی که به بشر وارد می‌شود از طریق آموزش بی «پرورش» است. تمام این آلاتی که درست شده است، تمام این آلات جنگی که درست شده است، آلات منهدم کُنی که درست شده است، به دست اشخاصی بوده است که آموزش داشته‌اند لکن پرورش صحیح نداشتند. و لهذا با علم خودشان طرح فنای برادرهای خودشان و همجنسهای خودشان را می‌ریزند. در مملکت ما هم آن مقدار که از دست آموزش و آموزش‌خواهان و آنهایی که آموزششان زیاد بوده است صدمه دیده‌اند ملت ما، از دست دیگران ندیده‌اند. برای اینکه این متفکران و این دانشمندان بودند که طرحهای تخریبی را، طرحهای فنا کننده ملت را می‌ریختند؛ برای اینکه آموزش داشتند لکن آموزش در کنارش پرورش نبود.
آموزش و تربیت الهی‌
شماها که «مربی» هستید (1) یا می‌خواهید تربیت بکنید فرزندان خودتان را یا جامعه را، باید توجه به این آیه شریفه داشته باشید که إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ. می‌خواهید آموزش بدهید، می‌خواهید آموزش پیدا کنید، قرائت کنید، با اسم ربّ باشد، با توجه به خدا باشد، تا تربیت الهی باشد. اگر یک انسانی، هم علم داشت و هم تربیت الهی داشت، این مفید خواهد شد برای مملکت خودش، و هرگز یک مملکتی از دست آنکه آموزش و پرورش دارد صدمه نمی‌بیند. صدمه‌هایی که وارد می‌شود بر مملکت - غالب - از این متفکرین بی‌پرورش، آموزشهای بی‌پرورش، واقع می‌شود. علم را تحصیل می‌کنند لکن تقوا ندارند، لکن پرورش باطنی ندارند؛ از این جهت عمال خارجی می‌شوند، از این جهت نقشه‌ها را برای فنای مملکت خودشان می‌کشند.
شروع پرورش از دامن بانوان‌
خداوند - ان‌شاءالله - شما بانوان را که مرکز پرورش بچه‌های کوچک هستید، تا آخر