مصاحبه
 • مصاحبه
  زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی‌الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: دولت نظامی، دولت آینده‌
  مصاحبه‌کننده: خبرگزاری یونایتدپرس‌
  سؤال: [آیا فکر می‌کنید که موقعیت ایران با انتصاب دولت نظامی بهبود خواهد یافت؟]
  جواب: هرگز! آنچه مسلم است سرنگونی رژیم را سریعتر می‌کند.
  [آیا از اینکه مقامات دولتی، از جمله رئیس ساواک (1) به خاطر فساد بازداشت شده‌اند خوشحالید؟]
  این دستگیریها برای تبرئه شاه از یک عمر خیانت است. ملت آگاه ایران دیگر فریب این خیمه‌شب‌بازیها را نمی‌خورد.
  [آیا میل دارید که در رأس یک جمهوری اسلامی به خدمت پردازید؟ آیا خود به انجام روزمره حکومتی می‌پردازید یا یک نخست‌وزیر را برای انجام آن انتصاب خواهید کرد؟]
  کراراً گفته‌ام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من، اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد، نمایندگان منتخب مردم، هیأت دولت را انتخاب خواهند کرد.
  [آیا جمهوری اسلامی شما اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی‌شان بپردازند؟]
  بله، تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.
  [آیا شما نظر بر این دارید تا دولت نظامی، شاه را خلع نماید؟]
 • - سرنگونی شاه خواست ملت است، ولی دولت نظامی نماینده ملت نخواهد بود.
  [اگر شاه خلع شود، با او چه خواهید کرد؟]
  اگر شاه فرار کند، که از قدرت ما خارج است؛ و در صورتی که به دست ملت گرفتار شود، او را طبق قوانین و ضوابط اسلامی محاکمه و مجازات می‌نماییم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>