پایگاه‌های نظامی برای اجانب درست کردن - سرپوش نهد، در هر صحنه سازی مواجه با مخالفت و مقاومت ملت می‌شود. حزب تحمیلی (1) بی سابقه در تمام دنیا آنچنان با مخالفت ملت مواجه شد و شاه را مفتضح کرد که برای سرپوشی آن به هر وسیله متشبث می‌شود که اذهان را منصرف کند ولی فایده ندارد. در شهر تهران، که گفته می‌شود سه و چند میلیون نفوس دارد، با تمام وسایل تبلیغاتی و پلیس و انواع تشبثات و ارعاب و تهدیدها - به حَسَب آنچه به ما رسیده - نتوانستند بیش از دویست هزار در شرکت در انتخابات بتراشند؛ و در شهر دویست هزار نفری قم بیش از چهار هزار نفر نتوانستند به طور تحمیل وارد کنند.
این حس مقاومت که در حال رشد است نوید پیروزی حتمی است. تظاهرات بی‌سابقه مدارس دینی و دانشگاه‌های سراسر ایران - به حَسَب اعتراف شاه - برای بزرگداشت 15 خرداد، که شاه را دچار هیجان و سرگیجه نمود، بروز رشد ملت و عکس العمل فشار و اختناق است. نزدیک شدن مدارس قدیم و دانشگاهها و پیوستن جبهه‌های قدیم و جدید و نیز پیوستن اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و امریکا واکنش اوج بی‌فرهنگی و بی‌عدالتی دستگاه است. و من امیدوارم که اتحادیه اروپا و امریکا به سایر دانشجویان که در ممالک دیگر از قبیل هند و پاکستان و بلاد عربی و غیرها به سر می‌برند بپیوندند و دامنه فعالیت خود را توسعه دهند؛ و کوشش کنند اسلام و عدالت اسلامی را به همه طبقات برسانند تا اشتباهاتی که در طول چند قرن پیش آمده و چهره نورانی اسلام را به دست عمال استعمار پوشانیده است بزدایند.
از خداوند تعالی توفیق کافّه مسلمانان و خصوص طبقه جوان را در محو استعمار و عمال خائن آن خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>