پیام
زمان: 30 شهریور 1354 / 14 رمضان 1395 (1)
مکان: نجف
موضوع: مقاومت اقشار مردم- نوید موفقیتهای آینده
مناسبت: یازدهمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
مخاطب: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
بسم الله الرحمن الرحیم
14 شهر رمضان المبارک 95
خدمت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا - ایدهم الله تعالی
پس از اهدای سلام و تحیت، شماره بیست مکتب مبارز و مرقوم هیأت مدیره را ملاحظه نمودم. هجوم ناراحتیها و تراکم نگرانیهای ناشی از وضع رقتبار مسلمین - عموماً - و ملت عزیز ایران - خصوصاً - و عدم توجه مقامات مسئول به مصالح مسلمین و رفتار وحشیانه دستگاه ظلم با ملت ایران و خصوصْ علما و محصلین حوزه‌های علمیه و جوانان غیور دانشگاهی، تاب و توان را می‌برد و انسان آگاه را در تحت فشار خُرد می‌کند، اگر نباشد امیدها و نویدهایی؛ و با خواست خداوند متعال نویدهایی در کار است که امید را به آتیه نزدیکی تقویت می‌کند. طبیعی ساختمان بشری است که هرچه ستمکاری و ظلم و بی‌عدالتی در جامعه و ملتی اوج گیرد، به همان نسبت قوه مقاومت در ملت رشد می‌کند. شاهد زنده، اوضاع اخیر ایران است.
شاه با تمام دستگاه عریض پلیسی دست و پا می‌زند که ملت را سرکوب کند تا با دل راحت به خدمت خود به اجانب ادامه دهد، و به خیانتهایی که به ملت مُسْلم و به اسلام می‌کند - گاه از ناحیه وام دادن و گاه وام گرفتن و گاه اسلحه سرسام آور خریدن و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>