نامه
زمان: 13 مهر 1354 / 28 رمضان 1395
مکان: نجف
موضوع: افزایش شهریه
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
28 شهر صیام 95
احمدم
نامه شریف واصل، سلامت و سعادت شما و بستگان را خواستارم. مثل اینکه قدری بی‌احتیاطی نموده بودید؛ امید است زیادی شهریه اشکالی نداشته باشد (1). شهریه ما نیز با اشخاص کم و محصل بسیار کم، خیلی زیاد شده است؛ خودتان و آقا شیخ (2) به همان ترتیب سابق در ایصال عمل کنید، گر چه اگر به کویت برسد خیلی برای ما صرفه دارد و نماز و روزه (3) مردم به خوبی داده می‌شود. به آقای آقا رضا (4) هم اطلاع دهید که به همین نحو یا مثل سابق عمل کند.
حضور حضرت آقا سلام برسانید و از ایشان کمال پرستاری را بکنید. از مسافرت آقای هندی (5) مطلعم کنید. به همه دخترها و خانمها سلام برسانید.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>