نامه
زمان: 27 مهر 1354 / 13 شوال 1395
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
13 شهر شوال 95
احمد عزیزم
مرقوم شریف واصل، سلامت و سعادت خود و بستگانت را از خداوند تعالی خواستار است. ماها بحمدالله تعالی نسبتاً سلامت، و با عوارض پیری می‌گذرانم. راجع به چیزی که نوشته بودم مربوط به ... (1) ظاهراً طریق سابق بهتر باشد؛ حتی الامکان به همان نحو عمل کنید؛ به آقا شیخ (2) هم بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به خواهرها و خانم خودتان سلام برسانید. حسن (3) را می‌بوسم؛ از خداوند سلامتش [را] می‌خواهم. والسلام علیکم.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>