قرار مسموع به فریده (1) دو ماه است آنچه می‌دادند نداده‌اند؛ شما در صورتی که آن وجه نباشد یا تمام شده باشد به طور خصوصی و بدون اظهار به کسی ماهی دویست تومان به فریده بدهید، یعنی از آقا (2) بگیرید و بدهید؛ ظاهراً ایشان مخارجی دارند و ناراحت هستند. والسلام.
پدرت