آنجاست استفاده شود و یکی که مربوط به خود شما باشد کفیل باشد چون کارهایی با شهریه می‌شود که مصلحت نیست. از قراری که آقای آقا شیخ علی فاضل زاده به آقای رضوانی نوشته‌اند:
1- به خانواده اخوی ایشان، آقای شیخ احمد، که گرفتار است کمک شود.
2- خود ایشان در موضوع خانه‌ای که خریده‌اند مقروض هستند.
حضرتعالی به هر نحو صلاح می‌دانید عمل فرمایید و کمک کنید. قبلاً به احمد (1) نوشته‌ام: آقا محسن فرزند آقای آقا شیخ حبیب الله اراکی مدتی است در قم است و از حضرتعالی شهریه نرسیده، مناسب است مرحمت کنید.
احمد چون تا مدتها احتیاج به وجه ندارد آنچه به او می‌دادید به طلاب بدهید، ان شاء الله مانع ندارد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>