می‌کنند برای تضعیف ملت و اسلام عزیز؛ نغمه‌های شومی که هستی کشور را پس از چندی ساقط می‌کند. مخازن بزرگ این کشور زرخیز در مقابل مشتی اسلحه که برای ایران هیچ مصرف ندارد و طریق به کار بردن آن را نمی‌دانند از دست می‌رود. اخیراً شاه - این آلت فعل - زمزمه خرید سه مقابل آنچه تاکنون خریده‌اند کرده و با این ترتیب، ایران در مقابل آهنپاره‌هایی بی‌مصرف، از هستی ساقط و پس از چندی مردم با فقر و فلاکت بیش از پیش دست به گریبان می‌شوند.
کارشناسان که می‌خواهند مخازن ما را بی‌مانع به غارت ببرند، برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند؛ و چون این تغییر: هَتْک اسلام و مقدمه محو اسم آن است - خدای نخواسته - استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسلام عدالتخواه است.
مردم باید الزاماً برای دودمان چنین جنایتکاران و پنجاه سال خیانت آنها یک سال جشن بگیرند؛ گر چه این نغمه نامیمون هم با فضاحت روبه رو شد و جز عمال خودشان کسی شرکت نکرد و جز با سرنیزه، کسی‌روی خوش نشان نداد. مدرسه فیضیه و دارالشفاء پایگاه فقه اسلامی و مرکز احرار و جوانان فداکار، غصب و در حال تعطیل باقی است. در مقابل، به مراکز فساد و فحشا هر چه بیشتر دامن زده می‌شود تا جوانان ما را به تباهی کشند و رشد معنوی نکنند و در مقابل خواست اجانب پایدار نباشند.
من با کمال تأسف از وضع ایران، به شما دانشجویان داخل و خارج امیدوارم؛ امید روزی که کشور از لوث وجود اجانب و عمال آنها پاک شود. شماای جوانان عزیز! یأس به خود راه ندهید، حق پیروز است. این است شمه‌ای از وضع ایران. بسیار [ی‌] دیگر از ممالک مسلمین نیز گرفتاریهای بی‌حد دارند؛ آن لبنان که به مشتی خاک تبدیل شده است، چه خساراتی جانی و مالی که به مسلمین و خصوص شیعیان وارد نشده است؛ اجانب و عمال خائن آنها به جنگهای خانمانسوز دامن می‌زنند و مردم را از هستی ساقط
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>