8- شخصی که برای خواهرش یکصد و چهل هزار [تومان‌]، خانه خریده از وجوه قبول ندارم.
9- زمینی که به نام آقای حائری خریداری شده است قبول دارم اطلاع دهید به ایشان.
10- به آقایانی که سلام رسانده‌اند از قبیل آقای حاج آقا عطاء الله (1) سلام مرقوم دارید.
11- از قرار اطلاع آقای حاج آقا حسن ثقفی، آقازاده آقای ثقفی گرفتاری دارد مبلغ پنجاه هزار تومان به وسیله احمد (2) برای او بفرستید و اینجانب را بعداً مطلع فرمایید. والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>