نه مالشان را خودشان بخورند. مالشان باید نصیب امریکا بشود.
حکومت اسلامی یعنی حکومت عدالت
ما که می‌گوییم حکومت اسلامی، می‌گوییم حکومت عدالت، ما می‌گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند، دستش را دراز نکند بیت المال مسلمین را بردارد، ما این یک مطلب را می‌گوییم. این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته بشود، برای هرکس گفته بشود، از ما می‌پذیرند. ملت ما امروز قیام کرده است برای این مطلب که این آدم به ما خیانت کرده، اموال ما را خورده است و برده است و- عرض می‌کنم که- در ممالک دیگر برای خودش و برای خانواده‌اش و برای اتباعش ویلاها خریده و - عرض می‌کنم که - زندگیهای بزرگ تهیه کرده است و ما گرسنه هستیم. گرسنه‌ها جمع شده‌اند می‌گویند که ما نمی‌خواهیم او را. چه می‌گوید؟ خوب، منطق ما این است، ما غیر از این حرفی نداریم.
تبلیغات سوء
حالا در ضمن، روزنامه‌های اینجا هر چه بخواهند بنویسند: اسلام ارتجاعی است! خوب، هر چه هست، اینها این کلمه را، شما این را جواب بدهید. من این کلمه را که می‌گویم، این روزنامه‌ها، همه روزنامه‌های دنیا، جمع بشوند جواب این کلمه را بدهند که آقا ما مخازن نفت داریم، مخازن مس داریم، مخازن چیزهای دیگر داریم، همه چیز داریم، لکن دارند می‌برند، غارت می‌کنند؛ ما ملت ضعیف عقب افتاده نمی‌خواهیم غارت بشویم! شما می‌گویید عقب افتاده ایم، بسیار خوب، نمی‌خواهیم آقا؛ شما که غارت می‌کنید جلو افتادید، مایی که غارت شدیم عقب افتادیم! شما به - عرض می‌کنم که - «دروازه تمدن» رسیدید که دارید مردم را غارت می‌کنید! مردمْ دیگر شاید نرسیده‌اند به آنجا که آزادی به آنها بدهند! مردکه می‌گوید اینها نرسیدند به آن حد آزادی! نرسیدند به آن حد! من نمی‌فهمم یعنی چه؟! چطور نرسیدند به آن حد که به آنها آزادی بدهند؟! مردم که داد می‌کنند که آقا! چرا آن کارهای غلط را می‌کنی، اینها