نامه
زمان: 31 فروردین 1354 / 8 ربیع الثانی 1395
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: مصطفوی، فریده
بسمه تعالی
8 ربیع الثانی
دخترم، عزیزم
ان شاء الله با سلامت و سعادت بسر برید. ماها بحمدالله خوب هستیم. امید است در این آخر عمر، شماها را یک مرتبه دیگر ببینم. خدمت جناب آقای اعرابی (1) و فرشته (2) عزیزم سلام برسانید و از حالات خودتان مطلعم کنید.
کاغذهای جوف را به آقای عمو (3) بدهید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>